Remiss för behandling och rehabilitering

Namn i Take Care: lymfödembehandling spec

Patienter med diagnostiserade och svårbehandlade primära eller sekundära lymfödem som medför funktionsnedsättning och där behandling i primärvård eller annan vårdnivå inte medfört tillfredsställande resultat kan remitteras till oss.

Remissen bör innehålla:

• Anamnes kring patientens lymfödem (duration, primärt/sekundärt, tidigare utredning)

• Aktuell lymfödembehandling och vad som motiverar behandling på specialistnivå

• Övriga sjukdomar och aktuell läkemedelslista

• ADL (patienten bör kunna klara förflyttningar självständigt), hemsituation, hemtjänst, tolkbehov, behov av sjukresa