Läkare student dator

För vårdgivare

Vi utreder misstänkta primära och sekundära lymfödem och fastställer diagnos. För att komma till oss krävs en läkarremiss.

Vi tar emot patienter i alla åldrar, även barn. Det inkluderar patienter med diagnosticerade lymfödem som har försämrats och är i behov av ny bedömning. Utredning och behandling av lipödem ingår inte i vårt uppdrag.

Remittera till oss

Vi tar helst emot remisser via journalsystemet Take Care, där vi har namnet Lymfödemutredningsmottagning.

Remissen bör innehålla information om:

  • tidigare undersökningar
  • vilka besvär patienten har

Differentialdiagnoser ska i möjligaste mån vara utredda innan du remitterar till oss. Om patienten har ett misstänkt cancerrecidiv skall detta utredas och eventuellt behandlas innan remiss skickas till oss.

Om du inte har TakeCare
Har du inte tillgång till TakeCare kan du skicka remissen till oss via post till:

Specialistmottagning för lymfödemutredning
Olivecronas väg 15
113 61 Stockholm

När vi fått remissen

Läkare och lymfterapeut utreder ödemet och initierar behandling. Vi har bland annat tillgång till lymfscanner och möjlighet att remittera till lymfscintigrafi som en del av utredningen.

När diagnosen är fastställd kartlägger vi patientens behov, gör en behandlingsplan och initierar behandling. När utredningen är klar vidareremitterar vi till medicinsk lymfterapeut i primärvården för fortsatt behandling och långsiktig uppföljning.

Vi har inte möjlighet att ta över sjukskrivningar av patienter. De bedömningar och utredningar vi gör inom ramen för vårt uppdrag kan dock ofta vara till stor hjälp för sjukskrivande läkare.

Om du som vårdgivare vill konsultera oss när det gäller utredning är du välkommen att kontakta oss.

Manlig joggare står och stretchar på en bro. Foto: AdobeStock

Efter diagnos

När diagnosen är fastställd kartlägger vi patientens behov, lägger upp en behandlingsplan och initierar behandling.

Exempel på vad som kan ingå i behandling hos oss:

  • Utprovning av kompressionsmaterial (inklusive kompressionspump)
  • Egenvård och lämplig fysisk aktivitet

När utredningen är klar vidareremitterar vi till medicinsk lymfterapeut i primärvården för fortsatt behandling och långsiktig uppföljning.

Behandlingen syftar till en långsiktigt hållbar situation för patienten med målet att få en fungerande vardag med bästa möjliga livskvalitet.